อัตราค่าฝากเลี้ยง เด็กอายุแรกเกิด - 1 ปี ราคา 4,200 บาท/เดือน เด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ราคา 4,000 บาท/เดือน ค่าแรกเข้า 1,000 บาท ฝากพิเศษวันเสาร์วันละ 300 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์วันละ 350 บาท
 
 
  English Thai

 

   


          “การดูแลเด็กตั้งบนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ตามศักยภาพภายใต้บริบทของสังคม  วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร  และความเข้าใจของทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม”

 
   
 
 

          เริ่มจากความตั้งใจจริงของครอบครัวเล็ก ๆ ที่มีความรักและอยากมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กมีการสร้างความเป็นอัจฉริยะ ทางด้านความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างถูกต้อง  เรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กหวังอยากให้เด็ก ๆ ได้มีความสุข – มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์   จิตใจ  สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสม  โดยผ่านการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมาย  และปรารภนาที่จะเห็นลูกรักของเราทุกคนเติบโตเป็นเด็กดีที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติภายใต้แนวคิด

G
E

N

I

U

S
 Great
 Enjoy
 Nurture
 Idea
 Upbringing
 Smart
 ลูกรัก คือ บุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อ – แม่
 จัดส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน ของลูกรักภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น
 ให้การทะนุถนอมลูกรักของท่านไปพร้อมกับให้การศึกษา อย่างมีเป้าหมาย
 สร้างเสริมความนึกคิดที่ดีเลิศให้กับลูกรักเต็มไปด้วยจินตนาการ
 หน้าที่ของ G – NURSERY คือการเลี้ยงดูลูกรักของท่านอย่างดีที่สุด
 G – NURSERY จะเป็นการปลูกฝังให้ลูกรักฉลาดคิด–ฉลาดทำ ฉลาดในการใช้ชีวิต
 ส่งผลต่อความ ฉลาดปราดเปรื่องของสมอง

จนกลายเป็นคำว่า  “Genius”
   

นางสุทธิรัตน์  ผาดไธสง

    อดีต อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสันกำแพง คันธานุสรณ์
    ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมสองภาษา
    วุฒิ : กศ.บ สาขาประถมศึกษา เอกภาษาอังกฤษ
 

 

 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  หลักสูตร  |  ตารางเรียน  |  ระเบียบการ  |  ข่าวสาร  |  เว็บบอร์ด  |  จี เนียส แกลเลอรี่  |  ติดต่อเรา
 
Copyright 2008-2024, G-Nursery. All right reserved.